Collectors
Dolbezhev Vladimir. 1873–1958
Dolbezhev Vladimir. 1873–1958
Person
Dolbezhev Vladimir
Years of life
1873–1958