Collectors
Mogilyanskaya Sofia. 1903-1975
Mogilyanskaya Sofia. 1903-1975
Person
Mogilyanskaya Sofia
Years of life
1903-1975