Organizations
Police administration of Rogachev district within Mogilevskaya guberniya
Police administration of Rogachev district within Mogilevskaya guberniya
Organization
Police administration of Rogachev district within Mogilevskaya guberniya