Objects
Euler Leonhard, Adodurov Vasilii. Rukovodstvo k arifmetike dlya upotrebleniya Gimnazii pri Imp. Akademii nauk... 1740
Euler Leonhard, Adodurov Vasilii. Rukovodstvo k arifmetike dlya upotrebleniya Gimnazii pri Imp. Akademii nauk... 1740
Number
МЛ-2212
Title
Rukovodstvo k arifmetike dlya upotrebleniya Gimnazii pri Imp. Akademii nauk...
Date
Author
Euler Leonhard
Adodurov Vasilii
Material
paper, leather, carton
Corpus
History of Science Monuments. 14th-19th centuries. Mikhail Lomonosov Museum