Objects
Krafft Georg Wolfgang. Rukovodstvo k matematicheskoi i fizicheskoi gografii so upotrebleniem zemnago globusa i landkart vnov perevedennoye s primechaniyami Fr.Teod.Epinusa. 1764
Krafft Georg Wolfgang. Rukovodstvo k matematicheskoi i fizicheskoi gografii so upotrebleniem zemnago globusa i landkart vnov perevedennoye s primechaniyami Fr.Teod.Epinusa. 1764
Number
МЛ-2203
Title
Rukovodstvo k matematicheskoi i fizicheskoi gografii so upotrebleniem zemnago globusa i landkart vnov perevedennoye s primechaniyami Fr.Teod.Epinusa
Date
Author
Krafft Georg Wolfgang
Material
paper, carton
Corpus
History of Science Monuments. 14th-19th centuries. Mikhail Lomonosov Museum