Objects
Braun Josef Adam. Slovo o glavnykh peremenakh atmosphery i o predskazanii ih v torzhestvennoe prazdnovanie koronovaniya imp. Elisavety Petrovny...[Word on the main changes in atmosphere and thier forecast for ...festival on coronation of Elisabeth Petrovna...]. 1759
Braun Josef Adam. Slovo o glavnykh peremenakh atmosphery i o predskazanii ih v torzhestvennoe prazdnovanie koronovaniya imp. Elisavety Petrovny...[Word on the main changes in atmosphere and thier forecast for ...festival on coronation of Elisabeth Petrovna...]. 1759
Number
МЛ-2199
Title
Slovo o glavnykh peremenakh atmosphery i o predskazanii ih v torzhestvennoe prazdnovanie koronovaniya imp. Elisavety Petrovny...[Word on the main changes in atmosphere and thier forecast for ...festival on coronation of Elisabeth Petrovna...]
Date
Author
Braun Josef Adam
Material
carton, paper
Corpus
History of Science Monuments. 14th-19th centuries. Mikhail Lomonosov Museum