Objects
Magnitskii Leontii. Arifmetika, sirech nauka chislitelnaya. S raznykh dialektov na slavenskii yazyk perevedennaya, i voedino sobrana i na dve knigi razdelena. 1703
Magnitskii Leontii. Arifmetika, sirech nauka chislitelnaya. S raznykh dialektov na slavenskii yazyk perevedennaya, i voedino sobrana i na dve knigi razdelena. 1703
Number
МЛ-998
Title
Arifmetika, sirech nauka chislitelnaya. S raznykh dialektov na slavenskii yazyk perevedennaya, i voedino sobrana i na dve knigi razdelena
Date
Author
Magnitskii Leontii
Material
Corpus
History of Science Monuments. 14th-19th centuries. Mikhail Lomonosov Museum